רשק תריצי   תויטרפו שומיש יאנת   תודוא   םימסרפמל   םינוגראו תורבחל   ?ביחרהל םיצור   הרזע   ילש ןובשחה
    רשק תריצי   תויטרפו שומיש יאנת   תודוא   םימסרפמל   םינוגראו תורבחל   ?ביחרהל םיצור   הרזע   ילש ןובשחה

  ןובשחל הסינכ
  ןובשח תחיתפ
  םיישיא םיטרפ יוניש
  המסיס תרוכזת
  ןובשח תקיחמ
  םיקיתו םישמתשמל


    רשק תריצי   תויטרפו שומיש יאנת   תודוא   םימסרפמל   םינוגראו תורבחל   ?ביחרהל םיצור   הרזע   ילש ןובשחה

  םיליחתמל
  תובושתו תולאש
  םישמתשמ םורופ
  ךתיב הנב ךירדמ
  הכימתל הינפ    רשק תריצי   תויטרפו שומיש יאנת   תודוא   םימסרפמל   םינוגראו תורבחל   ?ביחרהל םיצור   הרזע   ילש ןובשחה

  הבחרה תוליבח
  הבחרה ונימזה
    רשק תריצי   תויטרפו שומיש יאנת   תודוא   םימסרפמל   םינוגראו תורבחל   ?ביחרהל םיצור   הרזע   ילש ןובשחה
    רשק תריצי   תויטרפו שומיש יאנת   תודוא   םימסרפמל   םינוגראו תורבחל   ?ביחרהל םיצור   הרזע   ילש ןובשחה
    רשק תריצי   תויטרפו שומיש יאנת   תודוא   םימסרפמל   םינוגראו תורבחל   ?ביחרהל םיצור   הרזע   ילש ןובשחה

  ךתיב הנב תודוא
  טקפא ןווגמ תודוא
  ףועמ תכרעמ תודוא    רשק תריצי   תויטרפו שומיש יאנת   תודוא   םימסרפמל   םינוגראו תורבחל   ?ביחרהל םיצור   הרזע   ילש ןובשחה

  תולבגהו םיאנת
  ונלש תויטרפה תוינידמ
    רשק תריצי   תויטרפו שומיש יאנת   תודוא   םימסרפמל   םינוגראו תורבחל   ?ביחרהל םיצור   הרזע   ילש ןובשחה
Webaxy is a proven time saving and cost-effective web site application suite, and web site builder. With Webaxy you can publish your organization's web site in minutes. Webaxy's web applications are all pre-tested and eliminate the need for costly development, and testing. Webaxy is available in different versions to meet your specific needs. Migvan Effect, was founded in November 1996 to create comprehensive web-based solutions for companies and organizations. Migvan Effect consists of IT professionals, programmers, web designers and integrators with the ability to create complete organizational web-based solutions. We offer services, products and solutions at all levels: Website building, hosting and maintenance Implementation of complex Intranet systems Wide range of advanced web-based applications Web server installation and maintenance, including secure servers for E-commerce. Migvan Effect has vast experience in developing tailored applications to fit the specific and complex needs of our clients. We have initiated and developed solutions in many fields: Business, Industry, Community, Education and more. All our products are designed with the end-user in mind. They are all user-friendly and accompanied by comprehensive tutorials. Our Customer Support team is known for it's immediate response and efficient solutions. Customer service is our top priority.